زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

چکیده کارگاه


دستورالعمل‌های مرتبط با امنیت داده و ارتباطات صنعت برق براساس استانداردهای IEC62351

امنیت سایبری در شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی صنایع مختلف و از جمله صنعت برق، مقوله جدیدی است كه در سال‌های اخیر با توجه به تهدیدات امنیتی و آسیب‌پذیری‌های گزارش شده در شبكه‌های صنعتی موجود در زیرساخت‌های حیاتی كشور، پرداختن به آن اهمیت یافته است. از طرفی شبكه سنتی مورد استفاده در صنعت برق در حال گذر به سمت شبكه هوشمند است و در این شبكه زیرسیستم‌های قدرت ارتباط تنگاتنگی با شبكه‌های مربوط به اطلاعات و ارتباطات دارند. از آنجا كه حفظ و تداوم خدمات در شبكه برق، بدون شناسایی تهدیدها، آسیب‌پذیری‌ها، الزامات امنیتی و همچنین تعیین شاخص‌ها و معیارهای ارتقاء امنیت داده و ارتباطات میسر نخواهد بود، لذا اطلاع و كسب دانش فنی در این زمینه، مستلزم بررسی استانداردهای بین‌المللی و استخراج الزامات ذكر شده می‌باشد.

به منظور آشنایی با الزامات و توصیه‌های مرتبط با امنیت در تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق براساس استاندارد، این کارگاه ارائه خواهد شد. مطالب ارائه شده در خصوص ملاحظات امنیت پروفایل‌های مبتنی بر TCP/IP در صنعت برق، امنیت پروتکل مبتنی بر IEC60870-5 و مشتقات آن و امنیت مدل‌های مدیریت سیستم و شبكه (NSM) می‌باشد.