زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

برترين های کنفرانس

برترین های کنفرانس

پس از برگزاری چهاردهمین کنفرانس بين المللی انجمن رمز ايران مطابق با اطلاعات جمع آوری شده ليست برترين های کنفرانس شامل موارد زير در لينک موجود ميباشد.

- مقاله برتر
- مسئول محور برتر
- داور برتر
- رساله های برتر و شایسته تقدیر
- پایان نامه برتر
- کارگاه برتر آموزشی
- غرفه برتر نمایشگاهی

برترین های انجمن رمز ایران

برترین های انتشارات انجمن رمز ایران در سال 1395 در لينک موجود ميباشد.