زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

نامزدهای انتخاب مقاله برترردیف شماره مقاله عنوان مقاله نویسندگان محور
1 1570366712 Analysis of a Distance Bounding Protocol for Verifying the Proximity of Two-Hop Neighbors هدی جنتی
نصور باقری
معصومه صفخانی
امنیت شبکه
2 1570369724 Impossible Differential Cryptanalysis of Reduced-Round Midori64 Block Cipher آئین رضایی شهمیرزادی
سید آرش عظیمی
محمود سلماسی زاده
جواد مهاجری
محمدرضا عارف
مبانی رمزشناسی