زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

برگزیدگان رساله و پایان نامهردیف نوع تقدیر عنوان رساله/ پایان نامه نام برگزیدگان سمت
1 رساله برتر کدگذاری توأم منبع و کانال برای ایجاد سیگنال های با قابلیت خودبازیابی به منظور محافظت در برابر دستکاری آقای سعید سررشته داری
2 استاد راهنمای رساله برتر آقای دکتر علی اعظم عباسفر استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
3 استاد راهنمای دوم رساله برتر آقای دکتر محمدعلی اخایی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
4 رساله شایسته تقدیر روشی برای مدل سازی و ارزیابی کمی امنیت سیستم های سایبر- فیزیکی آقای حامد اروجلو
5 استاد راهنمای رساله شایسته تقدیر آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
6 پایان نامه برتر بررسی و تحلیل پروتکل های توزیع کلید در رمزنگاری کوانتومی خانم راضیه مهاجر
7 استاد راهنمای پایان نامه برتر خانم دکتر زیبا اسلامی دانشیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی