زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

فراخوان سومین دوره انتخاب رساله و پایان‌ نامه برتر

انجمن رمز ایران از رساله های دکتری برتر و قابل تقدیر (تاریخ دفاع بعد از 94/01/01) و پایان ‌نامه ‌های کارشناسی ارشد برتر و قابل تقدیر (تاریخ دفاع بعد از 95/01/01) که در زمینه های مرتبط با انجمن رمز باشند، قدردانی می نماید. ارزیابی رساله ها و پایان نامه ها بر اساس آئین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر مصوب انجمن رمز ایران توسط کمیته داوران صورت می گیرد. از منتخبین در مراسم اختتامیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز با اعطای جوایز قدردانی به عمل می آید. مهلت ارسال مستندات لازم تا 96/04/31 است.

ارزیابی رساله ها و پایان نامه ها در دو مرحله صورت می پذیرد:

1- در مرحله اول، فرم های مربوطه براي هر پايان ‌نامه/ رساله توسط اساتيد راهنما تکميل و امضا شده و به نشانی 2017@isc.org.ir ارسال مي ‌گردد.
2- در مرحله دوم، و پس از ارزیابی فرم هاي دريافت شده، نامزدهای پايان ‌نامه ها/ رساله ‌هاي برتر توسط كميته ‌علمي تعیین مي ‌شود. در اين مرحله از اساتيد راهنماي پايان ‌نامه ها/ رساله ‌هاي منتخب دعوت مي ‌شود که اصل پايان نامه/ رساله و دستاوردهاي آن را جهت بررسي بيشتر و ارزیابی دقیق تر با پست پيشتاز به انجمن رمز ایران به نشانی ارسال نمايند. نتيجه ارزيابي نهایی تا تاريخ 96/06/01 اعلام می شود.

جهت ارسال مدارک فرم‌ هاي تکميل شده در قالب يک فايل فشرده ‌شده که به اسم دانشجو و دانشگاه محل تحصيل با ساختار Name.FamilyName.University.zip نام گذاري شده است، به نشانی 2017@isc.org.ir ارسال نماييد. شما مي‌ توانيد فرم معرفي پايان ‌نامه ها/ رساله ‌هاي برتر را از اينجا دریافت کنيد. جهت تکميل نمودن مقالات و ارزيابي لطفاً از اين فايل استفاده نماييد.