زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

تماس با ما

نشانی دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس:

آدرس: خیابان ملاصدرا - دانشکده مهندسی ساختمان شماره 2 - ساختمان مرکز اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز – طبقه اول – مرکز آپا

کد پستی: 16511-71936

تلفکس: 36474280-071

Email: 2017@isc.org.ir

Website: http://iscisc2017.shirazu.ac.ir