زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

مقالات پذیرفته شده

اساتید، پژوهشگران، متخصصان و دانشجویانی که مقاله آنها پذیرفته شده است، نسخه نهایی مقاله خود را با توجه به اصلاحات خواسته شده توسط داوران تهیه کرده و بین تاریخ 21 تا 25 مرداد بر روی وبسایت EDAS بارگذاری نمایند.

حداقل یکی از نویسندگان مقاله یا پوستر پذیرفته شده باید هزینه ثبت نام عادی کامل مقاله (بدون هیچگونه تخفیفی) را پرداخت نماید. این مبلغ پس از کسر ۵۰۰,۰۰۰ ریالی که بابت هزینه داوری مقاله پرداخت شده، معادل ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال است. چنانچه مقاله بیش از ۶ صفحه باشد، به ازاي هر صفحه اضافي مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال باید پرداخت گردد.

هزینه داوری مقالات و هزینه ثبت نام نویسنده مقاله یا پوستر پذیرفته شده به حساب شماره ۲۲۸۱۱۶۶۱۰ بانک تجارت به نام انجمن رمز ايران از طریق الکترونیکی یا بانکی واریز شود. شماره شبا ۲۴ رقمی این حساب عبارت است از:

IR34 0180 0000 0000 0228 1166 10

تبصره1 برای ثبت اطلاعات فیش واریزی باید گزینه واریز وجه را از منوی کاربری انتخاب نمایید. در این صفحه باید تاریخ ثبت شده توسط بانک، شماره فیش مبلغ و علت واریز وجه را تکمیل و تصویر فیش یا رسید پرداخت الکترونیکی (خوانا) را بارگذاری نمایید. دقت کنید وارد کردن شماره مقاله در بخش توضیحات جهت پیگیری‌های بعدی دبیرخانه ضروری است.

تبصره2 : حتماً فیش واریزی را تا زمان برگزاری کنفرانس نگهداری نمایید، تا در صورت لزوم به دبیرخانه کنفرانس ارائه شود.