زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران
دریف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر علیرضا خیاطیان رئیس کنفرانس
2 دکتر محمدحسین شیخی دبیر کنفرانس
3 دکتر علیرضا کشاورز حداد دبیرکمیته علمی
4 دکتر ستار هاشمی مسئول کمیته انفورماتیک
5 دکتر علی حمزه مسئول کمیته دانشجویی
6 دکتر علی زیبایی نژاد مسئول کمیته روابط بین الملل
7 دکتر علی جمشیدی مسئول کمیته روابط عمومی و نمایشگاه
8 مهندس مریم باصری دبیرخانه اجرایی کنفرانس
9 مهندس سیده زهرا حسینی دبیرخانه اجرایی کنفرانس
10 مهندس مهرداد فرخ منش دبیرخانه اجرایی کنفرانس
11 مهندس ابراهیم سیاحی دبیرخانه اجرایی کنفرانس