زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

لیست مقالات پذیرفته شده

قابل توجه شرکت کنندگان در کنفرانس و نويسندگان مقالات:

برای مشاهده و دريافت لیست مقالات ارائه شفاهی در کنفرانس برروی اینجا کليک کنيد.

همچنین برای مشاهده و دريافت لیست مقالات ارائه به صورت پوستر در کنفرانس برروی اینجا کليک کنيد.