زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

برنامه زمان بندي کنفرانس

قابل توجه شرکت کنندگان در کنفرانس و نويسندگان مقالات:

برای مشاهده و دريافت برنامه زمان بندی کنفرانس شامل زمان ارايه و محل ارايه مقالات برروی اینجا کليک کنيد.