زبان / Language
تاریخ های مهم
مهلت دریافت مقالات کامل:
96/02/28
96/03/01

اعلام نتایج پذیرش مقالات:
96/05/17

مهلت دریافت مقالات نهایی:
96/05/25
توجه
شرکت کنندگانی که موفق به ارسال چکیده نشده اند می توانند تا پایان تاریخ مهلت دریافت مقاله کامل، مقاله خود را ارسال نمایند.
حامیان کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس بین المللی رمز ایران

راهنمای تدوین مقاله

جهت ارسال مقالات فارسی و انگلیسی به نکات ذیل توجه فرمایید.

مقالات حداکثر در ۶ صفحه تهیه گردند.

از منوی ارسال مقاله ، وارد سایت EDAS شده و پس از ثبت نام در سایت، مقاله خود را بارگذاری کنید. (لازم به ذکر است سایت EDAS از تاریخ ۱6فروردین ماه آماده دریافت مقالات می باشد.)

الگوی ارسال مقالات: